Seen Also On

Follow us and find out the latest details about your favorite artists on our social networks

VOLUNTEER REGULATIONS

REGULAMENT VOLUNTARI

BAZA LEGISLATIVĂ

 • Acest Regulament este redactat în baza Legii 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România. 

DISPOZIŢII GENERALE

 • Art. 1. Prezentul regulament reglementează participarea persoanelor fizice la acţiunile de voluntariat stabilite de către Centrul Cultural Mioveni, în cadrul Festivalului Analogue. 
 • Art. 2 Limitele de vârstă acceptate de organizatorii festivalului sunt: 18 – 35 ani. 
 • Art. 3 Prezentul regulament prevede următorii termeni care se definesc astfel: 
  1. Voluntariat – participarea voluntarului, persoană fizică, la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societatii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup; 
  2. Activitatea de interes public – reprezintă activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială; 
  3. Organizator – Centrul Cultural Mioveni, instituție publică de cultură – așezământ cultural de drept public, cu personalitate juridică, care organizează şi administrează activităţi de voluntariat; 
  4. Contractul de voluntariat – reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi Organizator, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fară a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitarii sau pregătirii voluntarului; 
  5. Voluntarul – orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat; 
  6. Coordonatorul voluntarilor – voluntarul sau angajatul Organizatorului, care îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor. 

PRINCIPII DE APLICARE

 • Art. 4 Regulamentul are la bază următoarele principii de bază: 
  1. participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată şi bazată pe o decizie liber consimţită a voluntarului; 
  2. implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii; 
  3. desfăşurarea voluntariatului cu excluderea remuneraţiei din partea beneficiarului activităţii; 
  4. participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalităţii de şanse şi de tratament, fără discriminări; 
  5. activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită; 
  6. caracterul de interes public al activităţii de voluntariat. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE VOLUNTARIAT

 • Art. 5 (1) Activitatea de voluntariat se desfăşoară în urma unui anunţ din partea Organizatorului, prin care aceasta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Organizatorul are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar. 
 • (2) Organizatorul asigură voluntarilor o instruire iniţială cu privire la:
  1. drepturile şi responsabilităţile voluntarului; 
  2. regulamentele interne care stabilesc implicarea voluntarului; 
  3. regulamentele ce privesc “Sănătatea și Securitatea în muncă”, a măsurilor de “Prevenire și stingere incendii”, precum și a posibilelor norme în vigoare cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 (COVID19). 

CONTRACTUL DE VOLUNTARIAT

 • Art. 6 (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi Organizator. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine Organizatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. 
 • (2) Organizatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat. 
 • (3) Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de Organizator. 
 • (4) Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protectie a voluntarului. 
 • (5) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze: 
  1. datele de identificare ale părţilor contractante; 
  2. descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul; 
  3. timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat; 
  4. drepturile şi obligaţiile părţilor; 
  5. stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente; 
  6. condiţiile de reziliere a contractului. 
 • (6) Fişa de voluntariat conţine descrierea în detaliu a tipurilor de activităţi pe care Organizatorul şi voluntarul au convenit ca acesta din urmă le va desfăşura pe parcursul contractului de voluntariat. 
 • (7) Fişa de protecţie a voluntarului conţine instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii acestuia cu respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

DEPARTAMENTE DE ACTIVITATE

 • Art.7 (1) Activitatea de voluntariat în Cadrul Festivalului ANALOGUE se va desfăşura pe următoarele departamente: 
  • Department Acces şi check-in
   • Acces şi check-in
   • Flux
  • Departamentul Acreditări
  • Department Defender
  • Departament Experience
   • Cleaning
   • User experience
  • Departamentul Infopoint & wazeri
   • Info point
   • Wazeri
  • Departament Logistică-Producţie
  • Departament Backstage

ÎNSCRIEREA ȘI SELECŢIA VOLUNTARILOR

 • Art. 8 (1) Înscrierea voluntarilor se va face pe baza unui formular de înscriere. 
 • (1) Formularul de înscriere va fi făcut public de către Organizatorul Festivalului şi terţe persoane delegate de acesta, şi va fi declarată completă înscrierea voluntarului atunci când dosarul acestuia va cuprinde toate informaţiile solicitate de organizator: 
  1. Fişa de înscriere; 
  2. Declaraţie pe propria răspundere că nu a săvârşit fapte de natură să prejudicieze imaginea festivalului; 
  3. Adeverinţă medicală din care să rezulte faptul că este apt pentru activităţi de voluntariat; 
  4. La cerere, alte documente care să justifice experienţa în activităţi de voluntariat. 
 • (2) Selecţia şi recrutarea voluntarilor se va face în raport cu abilitățile și competențele fiecăruia, în functie de caracteristicile activității desfășurate în fiecare department, de către coordonatori pe baza unui interviu, având la bază înscrierea acestora şi verificarea îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: 
  1. are vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani; 
  2. este cetățean român, cunoaşte limba română scris şi vorbit; 
  3. are capacitatea deplină de exerciţiu; 
  4. are o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de voluntariat propuse de organizator. Starea de sănătate se probează cu certificate medicale sau alte documente. 
 • (3) Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza motivat cererea de înscriere a unui candidat în programul de voluntariat. 

DISPOZIŢII FINALE

 • Art. 9 (1) La anunţul pentru ocuparea posturilor de voluntar în cadrul programului, dacă doi sau mai mulţi candidaţi se situează pe poziţii egale, reprezentanții departamentului de voluntari pot opta pentru voluntarul care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obţinute din activităţi de voluntariat, eliberate în condiţiile prevăzute de Legea nr.78/2014, în situaţia în care acestea constituie criterii de selecţie. 
 • (2) Coordonarea activităţii voluntarilor şi transmiterea fişelor de activitate ale acestora către compartimentele de specialitate se va face de către reprezentanții departamentului de voluntari. De asemenea, comunicarea rezultatelor acestor sesizări/propuneri către voluntari se va realiza prin intermediul reprezentanților departamentului de voluntari şi vor fi consemnate în fişa de voluntariat şi în raportul de activitate a acestora.